Vacature: Vestigingsleider

Wij (OCS) zijn een snelgroeiende onderneming die maatschappelijk vastgoed beheert en onderhoudt. Sinds januari 2021 zijn er zo’n 25 medewerkers werkzaam en realiseren we een omzet van circa € 2 miljoen.

Een groot deel van de groei wordt veroorzaakt door uitbreiding van coördinatie contracten. Veel van onze opdrachtgevers, veelal onderwijs organisaties willen het beheer en onderhoud geheel of gedeeltelijk uitbesteden en zoeken een bedrijf die aan die vraag kan voldoen. Een dergelijke groei brengt uitdagingen met zich mee, waarvan er een belangrijke ligt in het organiseren en besturen van onze vestigingen.

Doel functie

Het doel van de functie vestigingsleider is het organiseren en besturen van de dagelijkse gang van zaken van een vestiging van OCS maatschappelijk vastgoed.

Plaats in de organisatie

De vestigingsleider rapporteert aan een van de directeuren en werkt rechtstreeks vanuit zijn/haar vestiging van OCS.

Taken

De vestigingsleider heeft op hoofdlijnen de volgende algemene taken:

 • zorgt voor een optimale samenwerking met en tussen medewerkers van de vestiging en bewaakt dat er voldoende oog en oor is voor elkaar.
 • zorgt voor een werkklimaat, waarin medewerkers bij OCS willen en blijven werken.
 • bedient en draagt zorg voor het onderhouden van de relatie met de bestaande opdrachtgevers in het werkgebied van de vestiging
 • acquireert zelf en is verantwoordelijk voor alle overige acquisitie-inspanningen van de vestiging binnen de overeengekomen afspraken met de directie, vanuit het centraal geformuleerde beleid en het strategisch jaarplan van OCS
 • signaleert kansen en bedreigingen in het werkgebied van de vestiging en pakt deze actief op.
 • levert in samenwerking met de collega vestigingsleiders input voor het strategisch jaarplan van OCS.
 • De algemene taken beslaan circa 25% van de beschikbare tijd van de vestigingsleider.

De functie van vestigingsleider is altijd in combinatie met de functie van (senior)adviseur op het gebied van onderhoudscoördinatie en/of strategisch huisvestingsadvies en de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden en passende productiviteit. De vestigingsleider heeft circa 75 % van zijn/haar tijd beschikbaar voor deze taken.

Verantwoordelijkheden

 • De vestigingsleider is verantwoordelijk voor een prettige werksfeer en het proactief handelen bij knelpunten in deze.
 • De vestigingsleider is voorts verantwoordelijk voor:
  1. Het tijdig signaleren en melden van afwijkingen, in financiële en technische zin.
  2. Het realiseren en borgen van optimale inzetbaarheid.
  3. Het bewaken en uitdragen van de kernwaarden van OCS.
  4. Het uitvoeren van werkzaamheden conform het kwaliteitssysteem van OCS
 • De vestigingsleider is verantwoordelijk voor de vestigingsresultaten en als zodanig aanspreekpunt voor de directie.

Regelmatig voorkomende contacten

De vestigingsleider is dagelijks in contact met de medewerkers van zijn/haar vestiging. Daarnaast heeft de vestigingsleider op regelmatige basis kontakt met bestuurders en (gemeentelijke) overheden binnen het werkgebied van zijn/haar vestiging.

Opleiding en ervaring

 • Opleidingsniveau: HBO in relevante studierichting
 • Ervaring: 5 – 10 jaar relevante werkervaring.
 • Kennis en Vaardigheden: In aansluiting op de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de functie waarmee de functie van vestigingsleider wordt gecombineerd

Competenties

 • Klantgerichtheid: Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid, rekening houdend met de kosten en baten voor de eigen organisatie.
 • Resultaatgerichtheid: Het actief gericht zijn op het behalen of overstijgen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
 • Samenwerken: Op effectieve wijze een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct een persoonlijk belang dient
 • Initiatief: Kansen creëren of problemen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten.
 • Zelfontwikkeling: Inzicht hebben in eigen identiteit, waarden, interesses, ambities, sterktes en zwakten. Op basis hiervan acties ondernemen om eigen kennis, vaardigheden en competenties te vergroten/verbeteren en zodoende beter te presteren.
 • Integriteit: Open, eerlijk en betrouwbaar zijn en hiernaar handelen met inachtneming van de verantwoordelijkheden die bij de functie horen en de geldende regels binnen de organisatie
 • Organisatiebewustzijn: Het besef dat eigen keuzes, besluiten of acties invloed en gevolgen kunnen hebben voor de organisatie
 • Kwaliteitsgerichtheid: Hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen. Voortdurend streven naar verbetering en borging van kwaliteit.
 • Zelfsturendheid: Het autonoom bewaken van de eigen prestatie, kwaliteit van werk en effectiviteit.

Functie-specifiek adviseur

 • Besluitvaardigheid: Op het juiste moment beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door beslissingen en/of standpunten uit te spreken.
 • Coachen: Richting en sturing geven aan medewerkers om hen effectiever te laten functioneren; in staat zijn om stijl van coachen aan te passen aan medewerker en situatie zodat betrokken medewerker het zelfinzicht en probleemoplossend vermogen kan vergroten.
 • Conflicthantering: Op een diplomatieke wijze omgaan met tegengestelde belangen en deze helpen oplossen
 • Overtuigingskracht: Proberen anderen te overtuigen van bepaalde standpunten of ideeën, draagvlak te creëren en trachten instemming te verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methoden
 • Ondernemerschap: Signaleren van kansen en mogelijkheden in de markt voor zowel bestaande als nieuwe producten en diensten; risicos aangaan teneinde de ontwikkeling van OCS te stimuleren.
 • Omgevingsbewustzijn: Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en trends. Deze kennis effectief benutteen ten behoeve van de organisatie
 • Visie: Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; feiten in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen.

Kenmerken fucntieniveau

 • Minstens 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
 • Werkt in toenemende mate zelfstandig
 • Functiegerelateerde competenties zijn volledig op niveau goed
 • In toenemende mate meedenken in de strategie van OCS
 • Salaris: € 4.500 – € 6.500

Ben jij degene die we zoeken? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar p.versleijen@ocs-net.nl

Heb je vragen over deze vacature neem dan contact op met Peter Versleijen via mail naar p.versleijen@ocs-net.nl of telefonisch via 06 26562200

Delen

Mijn MJOP op orde hebben

Huisvesting verduurzamen

Mijn onderhoud uitbesteden

OCS Planner

Bent u klant bij OCS? Via de OCS Planner heeft u inzicht in het dagelijks onderhoud en de meerjarenplanning van uw instelling.

Delen


Inlog OCS Suite
Inlog VVE Beheer